Revalideren: Tijdens uw ziekenhuisopname

Afdeling Neurologie (B1)

Als op de Spoedeisende Hulp van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is vastgesteld dat u een CVA heeft gehad, gaat u eerst naar de Stroke Unit, een onderdeel van de verpleegafdeling neurologie. Daar blijft u 48 uur. Bent u in die tijd voldoende hersteld, dan kunt u daarna misschien naar huis. Anders verhuist u naar een ander deel van de verpleegafdeling neurologie om verder te revalideren.

Contactpersoon
Tijdens uw verblijf op de afdeling neurologie is het belangrijk dat daar bekend is wie uw contactpersoon is. Dat kan uw partner zijn of iemand van uw familie. Uw contactpersoon is de enige persoon buiten uzelf aan wie artsen en verpleegkundigen informatie verstrekken over uw gezondheid.

Uw contactpersoon kan met eventuele vragen altijd bellen naar de afdeling neurologie. De afdeling neurologie (B1) is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: (0592) 32 55 17.

Bezoektijden

Vanwege de corona kunnen er andere bezoektijden zijn! Informeer bij de verpleegkundige wat de bezoektijden zijn.

Voor de afdeling neurologie gelden de volgende bezoektijden:

 • van 15.30 tot 16.30 uur
 • van 18.30 tot 19.30 uur
 • in het weekend ook van 11.00 tot 11.45 uur

Met het oog op uw eigen rust en de rust van uw kamergenoten is het niet verstandig als er meer dan twee bezoekers tegelijk komen.

Wie werken er?

In de zorg voor patiënten met een CVA wordt op de afdeling neurologie nauw samengewerkt door hulpverleners van verschillende disciplines. Om alle onderdelen van de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, hebben zij dagelijks overleg.

Het behandelteam bestaat uit een neuroloog, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, een revalidatiearts en een of meer therapeuten of andere hulpverleners die u voor uw revalidatie nodig heeft. Dit kunnen zijn: een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een diëtist, psycholoog en een medisch maatschappelijk werker.

 • Neuroloog/ verpleegkundig specialist

De neuroloog en of verpleegkundig specialist is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. Er werken in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen acht neurologen en één verpleegkundig specialist neurologie. Bij toerbeurt is een van de neurologen afdelingsneuroloog. ‘s Avonds en ’s nachts nemen de neurologen voor elkaar waar. Zij zijn allemaal op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

 • Verpleegkundige

De verpleegkundigen van de afdeling neurologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een CVA. Zij coördineren de zorg die u krijgt en geven u daarnaast hulp bij uw persoonlijke verzorging (wassen, eten, aankleden), voorlichting over de gevolgen van uw CVA en begeleiding bij het revalideren. Zij zijn de eerste rechtstreekse contactpersonen voor vragen en/of opmerkingen van u, uw partner of naaste.

 • Revalidatiearts

Om zo goed mogelijk te herstellen van een CVA, is het meestal nodig dat u aan een revalidatieprogramma deelneemt. De gevolgen van een CVA zijn voor iedere patiënt verschillend. De revalidatiearts bepaalt in overleg met u en uw partner of familie voor welke behandeling(en) u in aanmerking komt.  

 • Fysiotherapeut
De fysiotherapeuten (mw. C. Romme en mw. A. Kwast) doen zonodig oefeningenmet u in de loopbrug.

De fysiotherapeuten (hier: mw. C. Romme en mw. A. Kwast) doen zonodig oefeningen met u in de loopbrug.

Na een CVA kan het voorkomen dat u één kant van uw lichaam niet (goed) kunt bewegen. De fysiotherapeut gaat samen met u aan het werk om de bewegingen te oefenen die moeilijk voor u zijn. Ook wordt aandacht gegeven aan uw lenigheid, evenwicht en gevoel voor bewegen.

 

 

 

 

 

 

 

 • Logopedist
Voor de spiegel oefent u samen met de logopedist (mw. E. Linders) uw mondmotoriek.

Voor de spiegel oefent u samen met de logopedist (hier: mw. E. Linders) uw mondmotoriek.

Door een CVA kunt u taalproblemen  (afasie:moeite met het uiten en begrijpen van taal, mondeling en schriftelijk), slikproblemen en/ of spraakproblemen (dysartrie:onduidelijk spreken) krijgen. U krijgt dan hulp van een logopedist.

Bij een afasie doet de logopedist oefeningen met u om uw taalbegrip te bevorderen en het vinden van woorden te vergemakkelijken. Bij een dysartrie gaat de logopedist aan de slag met uw mondmotoriek en gevoelstoornissen in uw gezicht en mond.

Met oefeningen, adviezen en eventueel het gebruik van hulpmiddelen probeert de logopedist het communiceren en het eten en drinken te bevorderen.

 

 

 • Ergotherapeut
De ergotherapeut (mw. S. Veneklaas-Slots) kan met u de arm/handfunctie trainen.

De ergotherapeut kan met u de arm/handfunctie trainen.

Een CVA kan in het dagelijks leven allerlei praktische problemen veroorzaken. Op het vlak van uw persoonlijke verzorging (bij het wassen en aankleden), bij uw gewone bezigheden of op uw werk. De ergotherapeut helpt u om ondanks uw beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Daarnaast oefent de ergotherapeut de arm/handfunctie. Zonodig kunt u terecht bij de ergotherapeut voor advies over hulpmiddelen of voorzieningen thuis.

 • Diëtist

Patiënten die een herseninfarct hebben gehad, krijgen op de afdeling neurologie een speciaal dieet (een dieet dat hoort bij een verhoogd cholesterolgehalte). Als u door uw CVA slikproblemen heeft, wordt de dikte van uw voeding in overleg met de logopedist aangepast. Gewone voeding, met name dun-vloeibare voeding, is dan niet veilig omdat u zich daarin verslikt. Bij ernstige slikstoornissen kan het nodig zijn dat u sondevoeding krijgt. Dit is vloeibare voeding die via een slangetje in de maag loopt. Als u speciale voeding nodig heeft, kan de neuroloog een diëtistinschakelen.

 • Medisch maatschappelijk werker

Een CVA kan uw hele leven op z’n kop zetten. U kunt te maken krijgen met emotionele problemen en met problemen van praktische en financiële aard. Bovendien kan uw ziekte gevolgen hebben voor de relatie met uw partner, uw kinderen en anderen uit uw naaste omgeving. Om zo goed mogelijk met alle veranderingen om te gaan heeft u (samen met uw partner) de mogelijkheid van een of meer gesprekken met een medisch maatschappelijk werker.

 


Print deze pagina Print deze pagina

Heeft u vragen?

Een vraag voor de CVA-nazorgverpleegkundigen?

Bel of mail

Een vraag voor CVA-vereniging ‘Hersenletsel.nl’?

Bel of mail

Nieuws

Wegwijzer Hersenletsel

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. meer...